151+ Famous Marathi Quotes | मराठी सुविचार संग्रह

आज आम्ही तुमच्यासाठी काही सर्वोत्तम Marathi Quotes घेऊन आलो आहोत. आजकाल खूप जण Quotes in marathi सर्च करत असतात. आणि त्यांना जसा हवा तसा सुविचार संग्रह मराठीमध्ये भेटत नाही. यासोबतच काही मराठी quotes images सुद्धा यामध्ये दिलेल्या आहेत. त्यासुद्धा तुम्ही डाउनलोड किंवा share करू शकता.

151+ Famous Marathi Quotes | मराठी सुविचार संग्रह

तुम्ही आयुष्यात किती पैसे कमावले यावरून नाही तर तुम्ही आयुष्यात किती माणसे जोडली यावरुन तुमची श्रीमंती कळते.

मनाचे दरवाजे नेहमी खुले ठेवा ज्ञानाचा प्रकाश कुठुन कधी येईल सांगता येत नाही .

एखाद्याला गुन्हेगार ठरविताना त्याच्या जागी स्वतःला ठेवून बघा. कदाचित गुन्ह्याची तुमची संकल्पनाच बदलेल.

परीक्षा म्हणजे स्वतःच्या आत डोकावून पाहण्याची संधी…

जगण्यात मौज आहेच पण त्याहून अधिक मौज फुलण्यात आहे

वाचन मनन आणि लेखन म्हणजेच खर अध्ययन .

भाकरी आपल्याला जगवते आणि गुलाबाचं फुल कशासाठी जगायचं हे शिकवते

संभ्रमाच्या वेळी नेहमी आपल्या कर्तव्याला प्राधान्य द्या…आयुष्यात नक्की यशस्वी व्हाल.

तुम्ही जेवढं इतरांना द्याल तेवढच किंबहूना त्याच्या कित्येक पटीने देव तुम्हाला देईल

ज्याच्यामध्ये मानवता आहे तोच खरा मानव आणि मानवता हाच खरा धर्म.

अनुभवासारखा दुसरा गुरू नाही.

तुलना करावी पण कधी कुणाची अवहेलना करू नये कारण आपण जे पेरत असतो तेच उगवत.

समाधानी राहण्यातच आयुष्यातलं सगळ्यात मोठं सुख आहे

आयुष्यातल्या कोणत्याही क्षणी क्रोधाचे गुलाम बनू नका…संयम हेच त्यावरच उत्तर

marathi quotes images
marathi quotes images

मनात आणलं तर या जगात अशक्य असं काहीच नाही.

चेहरा हा आपल्या व्यक्तीमत्वाचा आरसा असतो.

व्यर्थ गोष्टींची कारणे शोधू नका आहे तो परिणाम स्वीकारा आणि पुन्हा कामाला लागा.

आवडतं तेच करू नका जे करावं लागतं त्यात आवड निर्माण करा.

तुम्ही किती जगलात ह्यापेक्षा कसं जगलात याला जास्त महत्त्व आहे

अश्रु येणं हे माणसाला हृदय असल्याचं द्योतक आहे.

Marathi Quotes

विचारवंत होण्यापेक्षा आचारवंत व्हा…

आयुष्यात प्रेम कराच पण त्या प्रेमाचं प्रदर्शन मांडू नका

प्रायश्वित्तासारखी दूसरी शिक्षा नाही…

तुम्ही जिथे जाल तिथे तुमची गरज निर्माण करा…मग प्रत्येक संधी तुम्हाला शोधत येईल.

सगळेच निर्णय मनाने घेऊ नका काही निर्णय बुध्दीलाही घेऊ द्या…

काळ्याकुट्ट रात्रीनंतर सुर्य उगवतोच…फक्त संयम हवा.

लखलखते तारे पाहण्यासाठी आपल्याला अंधारातच रहावं लागतं.

तुमची उक्ती आणि कृती यात भेद ठेवू नका.

भुतकाळ आपल्याला आठवणींचा आनंद देतो, भविष्यकाळ आपल्याला स्वप्नांचा आनंद देतो पण आयुष्याचा आनंद फ़क्त वर्तमानकाळच देतो

चांगला माणूस घडवणे हेच शिक्षणाचे खरे ध्येय आहे

आयुष्यात सर्वात जास्त विश्वास तुमच्या आतल्या परमेश्वरावर ठेवा तो कधीही फसवणार नाही.

marathi quotes images 1

पोहरा झुकल्याशिवाय विहिरीतलं पाणी पोहऱ्यात जात नाही…

अत्तर सुगंधी व्हायला फुले सुगंधी असावी लागतात.

मित्राच्या मृत्यूपेक्षा मैत्रीचा मृत्यू अधिक दुःखदायक असतो.

रागाला जिंकण्याचा एकमेव उपाय म्हणजे मौन

अंथरूण बघून पाय पसरा.

कधी कधी हक्क मागून मिळत नाहीत तर ते मिळवावे लागतात

तुम्हाला ज्या विषयाची माहिती आहे त्याविषयी कमी बोला आणि ज्या विषयाची माहिती नाही त्या विषयी मौन पाळा

अतिशहाणा त्याचा बैल रिकामा…

संकटं तुमच्यातली शक्ती आणि जिद्द पाहण्यासाठीच येत असतात.

Quotes in marathi

गुणांचं कौतुक उशीरा होतं पण होतं हे नक्की…

कुठल्याही कामाला अंतःकरणाचा उमाळा लागतो

स्वतःचा अवगुण शोधणं हीच गुणांची पूर्तता.

ज्यादिवशी आपली थोडीही प्रगती झाली नाही तो दिवस फुकट गेला अस समजा.

जो स्वतःवर प्रेम करू शकत नाही तो जगावर काय प्रेम करणार.

marathi quotes images 2

सृजनातला आनंद कल्पनेच्या पलीकडला असतो…

श्रध्दा असली की सृष्टीतल्या प्रत्येक गोष्टीत देव दिसतो.

आनंदी मन सुदृद शरीर आणि अध्यात्मिक श्रध्दा ह्या तिनही गोष्टी लाभणं म्हणजे अमृत मिळणं.

एकांतात मिळणाऱ्या क्षणांचं आपण काय करतो यावरून आयुष्याकडे पाहण्याचा आपला दृष्टीकोन व्यक्त होतो.

प्रेमाला आणि द्वेषालाही प्रेमानेच जिंका.

आपण चुकतो तिथे आपल्याला सावरतो तोच खरा मित्र.

आपला जन्म होतो तेव्हा आपण रडत असतो आणि लोक हसत असतात. मरताना आपण असं मरावं की आपण हसत असू आणि लोक रडत असतील.

स्वतःची चूक स्वतःला कळली की बरेच अनर्थ टळतात.

अश्रुंनीच हृदये कळतात आणि जुळतात सुद्धा…

हक्‍क आणि कर्तव्य या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत…

आयुष्यात असं काहीतरी मिळवा जे तुमच्या पासून कुणीही चोरून घेऊ शकत नाही .

marathi quotes images 3

बदलण्याची संधी नेहमी असते पण बदलण्यासाठी तूम्ही वेळ काढता का?

हातोडीचे घाव सोसल्याशिवाय देवपण मिळत नाही.

यश न मिळणे याचा अर्थ अपयशी होणे असा नाही. पुन्हा प्रयत्न करावे लागणार हाही होतो.

आयुष्यात खूपदा बुध्दी जिंकते. हृदय हरतं पण बुध्दी जिंकूनही हरलेली असते आणि हृदय हरूनदेखील जिंकलेलं असतं.

खरं आणि खोटं यात केवळ चार बोटांचं अंतर आहे. आपण कानांनी ऐकतो ते खोटं आणि डोळ्यांनी पाहतो ते खरं

जगी सर्व सुखी असा कोण आहे’ विचारी मना तुच शोधूनी पाहे

प्रत्येक बाबतीत दुसऱ्याच अनुकरण करु नका कारण स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करण्यात वेगळीच मजा असते.

आयुष्यातला खरा आंनद भावनेच्या ओलाव्यात असतो.

जीवनातील प्रत्येक क्षणी शिकणं म्हणजे शिक्षण

तन्मयता नसेल तर विद्वत्ता व्यर्थ आहे.

शिक्षण हे साधन आहे साध्य नव्हे

हसा खेळा पण शिस्त पाळा

आयुष्यात काय गमावल ह्यापेक्षा काय कमावल ह्याचा विचार करा.

स्वतः जगा आणि दुसऱ्यालाही जगू द्या.

तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार.

marathi quotes images 4

काळ्याकुट्ट रात्रीनंतर उद्याची लख्ख पहाट असतेच.

काळजाची प्रत्येक जखम भरून येते कारण काळ नेहमी दुःखावर मायेची फुंकर घालत असतो .

एक साधा विचारसुध्दा तुमचं आयुष्य बदलू शकतो म्हणून नेहमी नवे विचार मिळवत रहा.

या जन्मावर, या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे.

केल्याने होत आहे रे आधी केलेची पाहीजे.

मराठी कोट्स

दुसऱ्यांच्या गुणाचं कौतुक करायलाही मन मोठं लागतं.

माणूस म्हणजे गुण व दोष यांचे मिश्रण…

प्रत्येक क्षण अपल्याला काही ना काही शिकवत असतो.

व्यायामामुळे बुध्दी आणि मन दोहोंचे सामर्थ्य प्रभावी होते.

काट्याविना गुलाबाचा कोमलपणा व्यर्थ असतो.

दुःख हे कधीच दागिन्यासारखं मिरवू नका… वाटू शकलात तर आपला आनंद वाटा.

marathi quotes images 5

शक्तीचा उपयोग नेहमी शहाणपणाने करा. क्रोधाच्या मार्गाने ती वाया घालवू नका

आयुष्यातला खरा आंनद भावनेच्या ओलाव्यात असतो..

तुम्हाला मोठेपणी कोणं व्हायचंय ते आजच ठरवा . . . आत्ताच .

जग भित्र्याला घाबरवते आणि घाबरवणाऱ्याला घाबरते…

दुःख हे बैल्लालासुध्दा कोकिळेसारखं गायला लावतं.

जग हे कायद्याच्या भीतीने चालत नाही ते सद्विचाराने चालते .

परिस्थितीला शरण न जाता परिस्थितीवर मात करा.

ऐकावे जनाचे… करावे मनाचे.

एका वेळी एकच काम आणि तेही एकाग्रतेने करा…

केवळ ज्ञान असून उपयोग नाही ते कसं आणि केव्हा वापरायचं याचंही ज्ञान हवं.

बाह्यशत्रूपेक्षा बऱ्याच वेळी अंत:शत्रूचीच अधीक भीती असते.

चिंता ही कुठल्याच दुःखावरचा उपाय होऊ शकत नाही

तलवारीच्या जोरावर मिळवलेलं राज्य तलवार असेतोवरच टिकतं.

स्वातंत्र्य हा आपला जन्मसिध्द हक्क आहे पण त्याचा स्वैराचार होऊ न देणं हे आपलं आद्यकर्तव्य आहे.

स्वतःला पुर्ण ज्ञानी समजणाऱ्याचा विकास नेहमी खुंटतो.


Quotes in Marathi । सुविचार संग्रह

marathi quotes images 6

त्रासाशिवाय विद्या मिळणे अशक्य आहे… नव्हे त्रास कसा सहन करायचा हे शिकणे हीच विद्या.

जगू शकलात तर चंदनासारखे जगा स्वतः झीजा आणि इतरांना गंध द्या.

दुबळी माणसे रडगाणी सांगण्यासाठीच जन्माला आलेली असतात.

उद्याचा भविष्यकाळ वर्तमानाच्या त्यागातून निर्माण होत असतो.

जो चांगल्या वृक्षाचा आधार घेतो त्याला चांगलीच सावली लाभते.

मरावे परी कीर्तीरूपे उरावे.

आयुष्य जगून समजते… केवळ ऐकून, वाचून, बघून समजत नाही

मूर्ख माणसे आपापसात संभाषण करू लागली की शहाण्या माणसाने मौन धारण करणे कधीही योग्य .

बचत म्हणजे काय आणि ती कशी करावी हे मधमाश्यांकडून शिकावं.

तारूण्य म्हणजे जीवनाचा रचनाकाळ आहे.

गरिबी असूनही दान करतो तो खरा दानशूर.

स्वार्थरहीत आणि खरीखुरी सेवा हीच खरी प्रार्थना.

प्रार्थना म्हणजे ईश्वराच्या जवळ जाण्याची शक्ती.

आपले सौख्य हे आपल्या विचारांवर अवलंबून असते.

जे घाईघाईने वर चढू पाहतात त्यांची खाली कोसळण्याची शक्यता जास्त असते.

सदगुणांना कधीच वार्धक्य येत नाही.

उषःकाल कितीही चांगला असला तरी सूर्याला तिथे फार काळ थांबता येत नसतं.

लज्जा हा सौंदर्याचा अलंकार आहे.

marathi quotes images 7

मोहाचा पहिला क्षण ही पापाची पहिली पायरी असते.

जीवन नेहमीच अपूर्ण असते आणि ते अपूर्ण असण्यातच त्याची गोडी साठलेली असते.

सत्याला शपथांच्या टेकूची गरज नसते.

जगात सारी सोंगे करता येतात पण पैशाच सोंग करता येत नाही.

संकटं टाळणं माणसाच्या हाती नसतं पण संकटाचा सामना करणं त्याच्या हातात असतं.

जूनी खपली काढून भरलेल्या जखमा ताज्या करण्यात कधीच शहाणपणा नसतो.

सौंदर्य सुस्वभाव यांची बेरीज करा, मैत्रीतून मत्सर वजा करा, प्रेमाला शुध्द अंतःकरणाने गुणा, परमनिंदेचा लघुत्तम काढा, सुविचारांचा वर्ग करा…दया क्षमा शांती परमार्थ यांचे समीकरण सोडवा. . . हेच आपल्या सुखी आयुष्याचे गणित आहे.

क्रांती तलवारीने घडत नाही’ तत्वाने घडते.

जो गुरू असेल तो शिष्य असेलच…जो शिष्य नसेल तो गुरू कधीच नसेल.

जीवन हा एक पाण्याचा प्रवाह आहे समुद्र गाठायचा असेत तर खाचखळगे पार करावेच लागतील.

तुम्हाना सज्जन व्हावेसे वाटत असेल तर आधी तुम्ही वाईट आहात यावर विश्वास ठेवा.

खोटी टीका करू नका नाहीतर प्रतिटीका ऐकावी लागेल.

मनाविरूध्द गोष्ट म्हणजे हृदयस्थ परमेश्वराविरूध्द गोष्ट…

पुस्तकांसारखा दुसरा मित्र नाही. ते आपले अंतरंग खुले करते… कधी चुकवत नाही की फसवत नाही.

हृदयात अपार प्रेम असंल की सर्वत्र मित्र दिसतात.

टीका करणाऱ्या शत्रुंपेक्षा दिखाऊ स्तुती करणाऱ्या मित्रांपासून सावध रहा.

प्रसंगी थोडे नुकसान झाले तरी चालेल पण शत्रू निर्माण करू नका.

एक चांगला विचार हा सुगंधासारखा असतो तो पसरावावा लागत नाही, आपोआप पसरतो.

marathi quotes images 8

वाईट गोष्टीशी असहकार दाखवणे हे मानवाचे आद्य कर्तव्य आहे.

शत्रूशीही प्रेमाने वागून त्याला जिंकता येते पण त्यासाठी संयम असावा लागतो.

दुसऱ्याचे अनुभव जाणून घेणे हाही एक अनुभवच असतो.

ओरडण्याने ओरडणे बंद होत नाही स्वस्थ राहण्याने मात्र होते.

जीवन जगण्याची कला ही सर्व कलांमध्ये श्रेष्ठ कला आहे.

एकमेका साहय्य करू, अवघे धरू सुपंथ ॥

सुख हे दुःखाचे मोल देऊनच मिळते.

श्रीमंताचे बंगले चांगले असतात पण म्हणून कोणी आपल्या झोपड्या पाडत नाही.

राष्ट्र निर्माण करायचे असेल तर आधी राष्ट्रनिष्ठा निर्माण करायला हवी.

संयम राखणे हा आयुष्यातला फार मोठा गुण आहे.

ज्या गोष्टी कधीच बदलू शकत नाहीत त्यांच्याविषयी कधीही दुःखी होऊ नये.

जे दुसऱ्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतात त्यांना स्वातंत्र्यात राहण्याचा हक्क नाही.

पुस्तकाइतका प्रांजळ आणि निष्कपटी मित्र दुसरा मिळणार नाही.

मनाला आनंद, संस्कार देणारी प्रत्येक वस्तू व कृती कलापूर्ण आहे.

दोष लपवला की तो मोठा होतो आणि कबूल केला की नाहीसा.

आकाशाखाली झोपणाऱ्याला कोण लुटणार

जखम करणारा विसरतो पण जखम ज्याला झाली तो विसरत नाही .

पिंजऱ्यात कोंडून पाखरं कधीच आपली होत नाहीत.

मानवता हाच खरा धर्म आहे.

प्रयत्नांती परमेश्वर…

तर हे Marathi quotes (सुविचार संग्रह) तुम्हाला कसे वाटले ते आम्हाला कमेन्ट करून नक्की कळवा. आम्ही तुमच्या कंमेंट्स ची वाट पाहत आहे.

हे हि वाचा- Latest New Year Messages in Marathi | नवीन वर्षाचे शुभेच्छा संदेश.

Leave a Comment